Meest gestelde vragen

Een onbeantwoorde vraag? Zend een email naar marketing@fallprotec.com

Hoe kies ik de juiste valbeveiliging?

Hoe kies ik de juiste valbeveiliging?

De keuze van de meest veilige valbeveiliging of werken op hoogte is afhankelijk van de omstandigheden van uw plaatselijke situatie. Een competent persoon maakt een risicoanalyse en werkt het beste valbeveiligingssysteem uit voor uw situatie.

Wat is de hiërarchie binnen de valbeveiliging?

Wat is de hiërarchie binnen de valbeveiliging?

De verantwoordelijke voor veiligheid en gezondheid of de eigenaar van het gebouw moet steeds de risico's tot het strikte minimum beperken en voorrang geven aan de meest veilige oplossing voor de arbeiders die in de risicozones werken. Het is daarom dat er in de reglementering voor veiligheid en gezondheid een hiërarchie bestaat in de valbeveiliging.
De reglementering voor veiligheid en gezondheid definieert een hiërarchie volgens de meest veilige oplossing:

 • Het vermijden van het risico
 • Collectieve valbeveiliging
 • Beveiligingsmiddelen gebruiken om te vermijden die de zone met valgevaar kan bereikt worden
 • Valbeveiliging gebruiken

Wat is het verschil tussen valbeveiliging en een retentiesysteem?

Wat is het verschil tussen valbeveiliging en een retentiesysteem?

Een retentiesysteem vermijdt dat personen tot de gevarenzone geraken en valbeveiliging stopt een val wanneer hij toch mocht plaatsvinden.

Hoe bereken ik de minimum valruimte?

Hoe bereken ik de minimum valruimte?

Voor een valbeveiligingssysteem moet de valhoogte kleiner zijn dan de valruimte om zich niet te kwetsen aan obstakels in geval van een val.
De valhoogte is de som van volgende factoren:

 • de lengte van het valblok (lengte van het blok + lengte van de kabel/lint) of de lengte van de vanglijn van het bevestigingspunt tot het harnas "Li"
 • de afstand van de valdemping "Le"
 • de doorbuiging van de levenslijn "d"
 • de afstand van het bevestigingspunt van het harnas tot het uiterste van de onderste ledematen, zijnde 1,5 meter
 • de veiligheidsafstand van 1 meter

De vergelijking van de veiligheid, gerekend in meters wordt berekend in de as van de levenslijn, is:

 • LI + Le + d + 1,5m + 1m < valruimte
 • Li < zie de lengte van het valblok (50 cm voor een blok van 12 meter) of de lengte van de vanglijn
 • Le < 0,3m voor een valblok en 0,7m voor een lijn
 • d: afhankelijk van de levenslijn (kabel of rail)

Voor de zones waar de valruimte zeer beperkt is, wordt aanbevolen een ankerpunt met een factor 0 boven de gebruiker te installeren.
De SafeAccess rail is hiervoor uiterst geschikt omdat hier de doorbuiging zeer miniem is; een levenslijnen waarbij de tussenliggende ankers okk op de kabel zijn vastgeperst heeft ook een kleinere doorbuiging van minder dan 0,6m.

Mag u een valblok gebruiken in een horizontale situatie?

Mag u een valblok gebruiken in een horizontale situatie?

Een valblok mag enkel in een horizontale situatie of op grond gebruikt worden wanneer zij getest en gekeurd werd voor deze toepassing. Twee aspecten zijn hier belangrijk:

 • Getest met een valfactor 0. Het valblok is op de vloer geplaatst t.o.v. de gebruiker.
 • Getest tegen scherpe randen. de linten of de kabels moeten getest worden voor randen waarbij R>0,5mm voor Europa en R>0,13mm voor de Noord-Amerika

Bij horizontaal gebruik van een valblok moet rekening gehouden worden met een valhoogte van minstens 400cm.
Indien de documentatie van het valkblok niet uitdrukkelijk vermeld dat het horizontaal mag gebruikt worden, mag het enkel gebruikt worden voor "overhead"-toepassingen

Wat is het pendeleffect bij een val?

Wat is het pendeleffect bij een val?

Het gevaar tot pendeleffect bestaat wanneer een gebruiker zich niet haaks op het verankeringspunt bevindt. Bij een val maakt hij een cirkelvormige beweging tot het center van het verankeringspunt waarna hij nog heen en weer schommelt voor hij tot stilstand komt. De gebruiker kan bij een pendelbeweging hindernissen of vlakken raken.
Buiten het berekenen van de valruimte is het belangrijk het risico in te schatten dat een obstakel kan geraakt worden bij een pendeleffect. Om het pendeleffect te vermijden is het aan te raden dat de gebruiker zich boven het hoofd kan bevestigen.

Wat is de valfactor?

Wat is de valfactor?

De valfactor is afhankelijk van het type activiteit: werken op hoogte, alpinisme of via ferrata. Voor werken op hoogte waar de gebruiker is verbonden met lijn met valdemper of een valblok wordt de valfactor t.o.v. de vanglijn gedefinieerd als volgt:

Ft = 0 als het bevestigingspunt zich boven de gebruiker bevindt
Ft = 1 als het bevestigingspunt zich op gordelhoogte bevindt
Ft = 2 als het bevestigingspunt zich bevindt op het loopniveau
Ft < 2 als het bevestigingspunt zich onder het loopniveau bevindt

Voor werken op hoogte is het verplicht het ankerpunt zo te plaatsen dat Ft ≤ 2. Het is verboden FT > 2 te hebben.

Welke procedure moet ik volgen voor het nazicht van mijn uitrusting?

Welke procedure moet ik volgen voor het nazicht van mijn uitrusting?

Om de periodiciteit en de verplichtingen i.v.m. het nazicht en het onderhoud te kennen, moet de eindgebruiker zich refereren naar de lokale reglementering en naar de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
De valbeveiligingsuitrusting (levenslijnen en PBM's) moeten minstens één maal per jaar of systematisch na een val geïnspecteerd worden door een competent persoon.
De systemen voor hangend werk volgens EN1808:2015 moeten minstens jaarlijks nagekeken worden of meer frequent wanneer de plaatselijke reglementering dit oplegt. Tijdelijke hangbruggen moeten bij elke installatie voor gebruik nagezien worden.
De competente persoon moet zijn nazicht documenteren volgens de voorschriften van de fabrikant. Een historiek van de nazichten moet worden bijgehouden in een overzichtslijst van alle keuringen.

Wat is de levensduur van een valbeveiligingsuitrusting?

Wat is de levensduur van een valbeveiligingsuitrusting?

Om de aanbevolen levensduur van een valbeveiligingsuitrusting te kennen moet de gebruiker zich referen naar de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
Een comptent persoon moet jaarlijks ondermeer nagaan of de uitrusting nog mag gebruikt worden.
PBM's moeten na elke val worden vernietigd en vervangen.
Levenslijnen en ankerpunten moeten na een val worden nagezien door en gecertifieerd inspecteur voor valbeveiliging. De inspecteur bepaalt welke ondelen vervangen moeten worden volgens de voorschriften van Fallprotec.

De levensduur hangt af van het materiaal en de omgeving waarin het wordt gebruikt.
Omgevingscondities als stof, corrisieve dampen, extreme temperaturen, blootstelling aan UV enz. kunnen invloed hebben op de levensduur.

Se PBM's verkocht door Fallprotect hebben standaard een levensduur van 10 jaar. Wanneer ze niet gebruikt worden moeten ze opgeslagen worden in een propere, droge afgesloten ruimte, weg van UV-licht, dampen en corrosieve producten.

Verankeringssystemen (verankeringspunten en levenslijnen) van Fallprotec hebben een aanbevolen levensduur van 20 jaar.

Kan ik vaste ankerpunten gebruiken voor touwtechnieken?

Kan ik vaste ankerpunten gebruiken voor touwtechnieken?

Om te klimmen met touwtechnieken moet de eindgebruiker er zich vergewissen van dat het ankerpunt gecertifiëerd is volgens EN795 type A, EN516 en EN517 en aan de volgende bijkomende eisen voldoet:

 • Het ankerpunt zich niet vervormd bij een kracht van 6kN
 • Het ankerpunt een breekweerstand heeft van minstens 15kN
 • Het ankerpunt bevestigd is tegen stevige ondergrond zoals een staalstructuur of beton.
 • Twee onafhankelijke ankerpunten zijn in elkaars buurt gemonteerd (één voor het klimtouw en één voor de veiligheidslijn)
 • Het ankerpunt minstens jaarlijks gekeurd wordt door een competent persoon

Hoeveel tijd heb ik om gevallen persoon te redden?

Hoeveel tijd heb ik om gevallen persoon te redden?

De orthostatische intolerantie - ook gekend als hangtrauma - kan zeer snel optreden.
De gezondheidsorganisaties wereldwijd bevelen een redding aan binnen de 15 minuten na een val.
Een reddingsplan moet voorzien zijn om de gebruiker zo snel mogelijk te kunnen redden.
Een Anti-Trauma Strap of een kwaliteitsharnas dat de billen steunt zonder de bloedsomloop af te sluiten moet gebruikt worden. Fallprotec levert ook reddingsmateriaal zoals automatische afdalingsapparaten.

Wat is het veiligste bevestigingspunt van mijn harnas?

Wat is het veiligste bevestigingspunt van mijn harnas?

Het ankerpunt op de borst wordt aanbevolen voor een harnas met gepolsterde band onder de billen. Voor een goedkoper harnas bevelen we het bevestigingspunt op de rug aan volgens de specificaties van het harnas. Het gebruik van Anti-Trauma Straps is ten zeerste aanbevolen.

Met welke normen moet ik rekening houden bij valbeveiliging?

Met welke normen moet ik rekening houden bij valbeveiliging?

In de Europese Unie moeten valbeveiligingssystemen voldoen aan norman zoals EN365, EN795, EN353, EN360,EN361,EN362 en EN813. De geldende norm is afhankelijk van uw systeem en uw toepassing. De producten van Fallprotec zijn allen gecertifiëerd volgens de nieuwste europese normen. Meer op onze pagina "certificaten".

Wat is het maximum toegelaten gewicht (lichaam en gereedschappen) voor een harnas?

Wat is het maximum toegelaten gewicht (lichaam en gereedschappen) voor een harnas?

Het maximum toegelaten gewicht van de gebruiker hangt af van de vereisten waaronder het erkend organisme de harnassen heeft getest.
Het minimum testgewicht is 100 kg, sommige harnassen zijn getest op 120 kg of zelfs 136 kg.
De markering of de gebruiksaanwijzing van de PBM en de inspectielijst geven het testgewicht aan.

Is het gebruik van een vanglijn met valdemper verplicht?

Is het gebruik van een vanglijn met valdemper verplicht?

Voor valbeveiliging is een vanglijn of een valblok met valdemper volgens EN363 verplicht.
De maximum toegelaten kracht op het lichaam bij een val is ≤ 6kN.
Bij een retentielijn is de valdemper niet verplicht maar wel aanbevolen.

Wat is de maximum toegelaten valhoogte?

Wat is de maximum toegelaten valhoogte?

De europese reglementering voor valbeveiliging geeft geen maximum toegelaten valhoogte aan.
Volgens de norm EN354 is de maximale lengte van een lijn met valdemper 2 meter. Daaruit leiden we af dat de hoogte van een potentiële val 2 meter is plus een dempafstand van 0,7 meter.
De OSHA verplicht een maximale valhoogte van 1,8 meter (afstand van het looppad tot de voeten na een val). Dit heeft de bedoeling de bijkomende letsels ten gevolge van het pendeleffect te beperken.
In eender welke toepassing wordt aanbevolen om een PBM te gebruiken die de valhoogte tot het minimum beperkt.

Van welke hoogte is valbeveiliging verplicht?

Van welke hoogte is valbeveiliging verplicht?

Om de hoogte te kennen van wanneer de collectieve of persoonlijke valbeveiliging verplicht is, moet de gebruiker zich refereren naar de nationale wetgeving voor de veiligheid en gezondheid op het werk. De europese normen betreffende valbeveiliging rekenen met 3 meter. Lager de 3 meter is valbeveiliging niet efficiënt en raakt de gebruiker bij een val toch de grond.

De Nederlandse arbowetgeving rekent op 2,5 meter, de Belgische reglementering hanteert 2 meter als maatstaf. Duitsland en Frankrijk beperken de hoogte zelfs tot 1 meter.
Wanneer een gebruiker een val maakt van 1 meter is de kracht op het lichaam ruim meer dan 6kN en kan het ernstige letsels veroorzaken. Daarom is valbeveiliging altijd belangrijk ongeacht de hoogte.

Hoe beïnvloedt het type van het te beveiligen dak de keuze van de valbeveiliging?

Hoe beïnvloedt het type van het te beveiligen dak de keuze van de valbeveiliging?

De vrije valruimte, het type dakbedekking (geprofileerde metaalplaten, dak met staande naad,…), de dakhelling, de hindernissen onder het looppad,…: allemaal factoren die de keuze van de valbeveiliging beïnvloeden.
Fallprotec heeft een zeer breed gamma uitrustingen ontworpen om een antwoord te bieden aan elke situatie.

Mijn levenslijn Securope heeft een val gestopt. Wat moet ik doen?

Mijn levenslijn Securope heeft een val gestopt. Wat moet ik doen?

Een competent persoon moet de levenslijn nakijken. Hij zal bepalen welke ondelen er moeten vervangen worden om 100% veiligheid te kunnen garanderen.

Wat wordt als werken op hoogte beschouwd?

Wat wordt als werken op hoogte beschouwd?

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen een valgevaar van beperkte hoogte of beperkt gevaar en het gevaar van een val van grotere hoogte (vanaf 3 meter). Om het valgevaar van kleine hoogte te dekken moet gebruik gemaakt worden van hekwerk, ladders, steigers,... . Om het valgevaar van grotere hoogtes te dekken moet gebruik gemaakt worden van PBM's, hekwerk,... .
Werken op hoogte houdt een risico op ernstige verwondingen in, zelfs op beperkte hoogte. De situaties die valgevaar inhouden zijn:

 • werken op hoogte
 • werken dicht bij een rand of een opening en op een onstabiele ondergrond
 • werken op een gladde of een hellende ondergrond

Wat is het verschil tussen een persoonlijke en een collectieve valbeveiliging?

Wat is het verschil tussen een persoonlijke en een collectieve valbeveiliging?

Een collectieve valbeveiliging vergt geen actie van de arbeider die op hoogte werkt om efficiënt te zijn. Het zijn bijvoorbeeld hekwerken, vast of tijdelijk, hangbruggen of rolstellingen.

Een persoonlijke valbeveiliging vergt wel een actie van de arbeider die op hoogte werkt om efficiënt te zijn. De gebruiker moet zelf een harnas op de juiste manier aantrekken en zich mits een vanglijn met valdemper bevestigen aan het betreffende ankerpunt.

Over welke capaciteiten moet men beschikken om op hoogte te werken?

Over welke capaciteiten moet men beschikken om op hoogte te werken?

Men moet in staat zijn om de bestaande en potentiële risico's te identificeren en om snel de juiste maatregelen te nemen om de risico's te elimineren.
Meestal wordt een competent persoon die opgeleid is voor dit werk aangeduid. Hij of zij voert een risicoanalyse uit en bepaalt de oplossingen voor de gebruikers. De competente persoon kan ook de keuze, de installatie, het gebruik en de inspectie doen van niet gecertifiëerde ankerpunten voor zover dit is toegelaten en nagaan of de bestaande installaties voldoen aan de geldende normen. Hij of zij voorziet eveneens een reddingsplan bij een mogelijke val, neemt deel aan het onderzoek na het incident, kijkt de uitrusting na verwijdert de beschadigde en onbruikbare materialen.

hoe weet ik of mijn gebouw voldoende sterk is om een valbeveiliging te houden?

hoe weet ik of mijn gebouw voldoende sterk is om een valbeveiliging te houden?

De gebruiksaanwijzing van Fallprotec geeft de maximale kracht aan die vrij komt op de structuur in geval van een incident.

Voor de levenslijnen met kabel kan de gecertifiëerde installateur de krachten berekenen door gebruik te maken van de Excel berekeningsmodule omdat de krachten variëren in functie van meerdere parameters.(overspanning, lengte van de levenslijn, aantal gebruikers, enz.)

Voor de ankerpunten en de starre levenslijnen met rail is de kracht 6kN met één gebruiker, 7kN met twee gebruikers, 8kN met drie gebruikers en 9kN met vier gebruikers.
Een competent persoon kan de kracht op de draagstructuur berekenen.

Een voorbeeld van een zwakkere glazen dak waarop dankzij onze technische bevestigingen toch een levenslijn ondersteund, kan u terugvinden bij onze studies

ik heb geen historiek van de keuringen van het valbeveiligingssysteem op mijn gebouw. Kan ik het laten herkeuren?

ik heb geen historiek van de keuringen van het valbeveiligingssysteem op mijn gebouw. Kan ik het laten herkeuren?

De norm EN795:2012 verplicht dat de eigenschappen van elke levenslijn en ankerpunt wordt vermeld in een rapport samen met een installatieschema en de eigenschappen van de bevestigingen, (afmetingen van de bouten, materiaal en kracht, mechanische of chemische bevestiging). Bij ontstentenis van dit rapport is het waarschijnlijk onmogelijk om de installatie te herkeuren.
Wanneer er wel zo een rapport bestaat moet de verankering jaarlijks gekeurd worden door een competent persoon en moet het verslag aan het rapport worden toegevoegd.

Wie mag een valbeveiliging keuren?

Wie mag een valbeveiliging keuren?

Een valbeveiliging moet jaarlijks of na een val  gekeurd worden door een competent persoon. Na een opleiding over valbeveiliging geeft Fallprotec certificaten die toelaten keuringen uit te voeren. De opgeleide en gecertifiëerde personen kunnen de levenslijn ook onderhouden en herstellen.

Hoe dicht kan ik bij de rand komen zonder de nood valbeveiliging te gebruiken?

Hoe dicht kan ik bij de rand komen zonder de nood valbeveiliging te gebruiken?

Er is geen minimum veiligheidsafstand om aan de rand van het dak te werken. Er wordt aanbevolen een valbeveiliging te installeren van zodra men op een dak moet werken.
Bovendien bestaat er op een zwakkere dakconstructie altijd een doorvalgevaar.
Collectieve en persoonlijke valbeveiliging moeten steeds voorzien worden bij het ontwerp en bij een belangrijke renovatie van een gebouw.

Hoe lang duurt het om project in valbeveiliging af te ronden?

Hoe lang duurt het om project in valbeveiliging af te ronden?

Fallprotec begeleid u in elke fase van het project. Afhankelijk van de complexiteit van het project kan de realisatie van de risicoanalyse, het ontwerp, de installatie en de opleiding van de gebruikers enkele weken tot enkele maanden duren.

Wat is het verschil tussen de reglementering, de richtlijnen en de europese normen?

Wat is het verschil tussen de reglementering, de richtlijnen en de europese normen?

De reglementeringen hebben een verplicht karakter. Ze zijn integraal en met een vaste datum overgenomen in de wetgeving van de verschillende landen van de Europese Unie.

De richtlijnen leggen bepaalde resultaten op die moeten bereikt worden maar elke lidstaat is vrij om te beslissen hoe ze de richtlijnen in hun nationale wetgevingovernemen. Het land heeft twee jaar de tijd om de richtlijn over te nemen in zijn wetgeving.

Een europese norm heeft het statuut van norm van zodra één van de drie Organisaties voor de Europese Normgeving CEN, CENELEC of ETSI ze heeft geadopteerd. Ze wordt gecreëerd door alle betreffende partijen via een open, transparante proces gebasseerd op consensus. Normen zijn de technische vereisten die de eigenschappen, het productieproces en testmethodes van een product bepalen. Een uitrusting ontworpen en getest volgens volgens een norm wordt verondersteld te voldoen aan een reglementering of een europese richtlijn en kan eventueel een CE-markering dragen. Voor PBM's moeten gecertifiëerd worden door een laboratorium, erkend door de Europese Commissie, een CE-markering dragen en geleverd worden met een gebruiksaanwijzing in de plaatselijke taal.

Wat is her verschil tussen OSHA en ANSI?

Wat is her verschil tussen OSHA en ANSI?

Het American National Standards Institute - ANSI is een privéorganisatie zonder winstbejag die het ontwikkelen van de normen voor producten, diensten, processen en systemen in de VS superviseerd.
De OSHA maakt deel uit van het amerikaans ministerie van werk en is belast met het opstellen van de arbeidsreglementering. De reglementering heeft een wetytelijk karakter en alle arbeiders moeten er zich naar schikken. Zij die de reglementering niet respecteren kunnen vervolgd worden.

Welke maatregelen moet ik nemen indien ik verantwoordelijk ben voor de valbeveiliging van mijn personeel?

Welke maatregelen moet ik nemen indien ik verantwoordelijk ben voor de valbeveiliging van mijn personeel?

Neem de volgende stappen:

 • Identifieer de taken of activiteiten die op hoogte dienen te gebeuren
 • Kies de opties die arbeiders tegen valgevaar beschermen
 • -Identifieer de arbeiders die de taken of activiteiten uitvoeren
 • Geef hen een opleiding over valbeveiligingssystemen om de mogelijke valgevaren te herkennen en hoe ze de gekozen valbeveiliging moeten gebruiken.

Wat is een Persoonlijk BeschermingsMiddel (PBM) voor valbescherming?

Wat is een Persoonlijk BeschermingsMiddel (PBM) voor valbescherming?

Een PBM voor valbescherming is een uitrusting samengesteld uit verschillende elementen die toelaten een val in alle veiligheid te stoppen.

Zijn de uirustingebn van Fallprotec compatibel met die van andere leveranciers?

Zijn de uirustingebn van Fallprotec compatibel met die van andere leveranciers?

De verankeringssystemen verkocht door Fallprotec (levenslijnen, ankerpunten) kunnen gebruikt worden in combinatie met PBM's van andere leveranciers als ze de CE-markering dragen.
Daarentegen is het verboden om onderdelen van verankeringssystemen van verschillende leveranciers te combineren.
De garantie en de productverzekering van Fallprotec vervallen indien het verankeringssysteem niet voor 100% geleverd werd door Fallprotec.

Welke kracht komt er op een persoon bij een val?

Welke kracht komt er op een persoon bij een val?

De norm EN363 bepaalt dat de kracht die vrij komt op de gebruiker bij een val nooit groter mag zijn dan 6kN.
Dit is van toepassing op valblokken ontworpen volgens EN360 en valdempers volgens EN355

Wat is een levenslijn?

Wat is een levenslijn?

Een levenslijnis een lijn, star of flexibel, opgehangen aan een verankeringspunt (verticale levenslijn) of horizontaal gespannen tussen twee eindankers met of zonder tussenliggende ankers (horizontale levenslijn). Ze wordt beschouwd als verankeringssysteem waaraan men zich bevestigd mits verschillende PBM's zoals een vanglijn met valdemper, karabijnhaken en een harnas.

Wat zijn de voor- en nadelen van een kabel vergeleken met een rail?

Wat zijn de voor- en nadelen van een kabel vergeleken met een rail?

De keuze van een levenslijn met kabel versus een rail hangt af van de omgeving waarin deze wordt geïnstalleerd. Bij voorbeeld:

 • Bij een beperkte vrije valruimte beveelt Fallprotec een rail aan
 • Bij een montage tegen het plafond van meer dan 3 meter hoog becveelt Fallprotec een rail aan
 • Bij een sterk corrosieve omgeving is een roestvaste stalen kabel meer aangewezen dan een geanodiseerde of thermolakkeerde aluminium rail

Ik moet een levenslijn plaatsen op een oud gebouw. Is dat mogelijk?

Ik moet een levenslijn plaatsen op een oud gebouw. Is dat mogelijk?

Onze producten kunnen geïnstalleerd worden op oude gebouwen. Dit is een gangbare vraag voor onderhoud of renovaties.
De gecertifieerde installateur komt ter plaatse om de stevigheid van de dragende structuur te onderzoeken om u de meest veilige en duurzame valbeveiligingssysteem aan te bieden.
Fallprotec heeft reeds levenslijnen geleverd voor kerken, gebouwen van de 16e eeuw,... . U kan een voorbeeld zien op de Arco della Pace in Milaan

Ik moet de toegang op hoogte beveiligen maar zonder de esthetiek van het gebouw aan te tasten. Zijn er discrete systemen voor architecturale gebouwen?

Ik moet de toegang op hoogte beveiligen maar zonder de esthetiek van het gebouw aan te tasten. Zijn er discrete systemen voor architecturale gebouwen?

De veiligheid is onze hoofdzaak, niettemin houden wij ook rekening met het esthetische aspect. Wij bieden een groot gamma met wegneembare, verborgen of gethermolakkeerde oplossingen die opgaan in het uitzicht van uw gebouw. Hier kan u voorbeelden terugvinden.

Hoe kan ik u contacteren voor mijn project? Heeft u een verdeler in mijn land?

Hoe kan ik u contacteren voor mijn project? Heeft u een verdeler in mijn land?

Een netwerk van verdelers en gecertifiëerde installateurs is beschikbaar in 48 landen wereldwijd. Wij verheugen ons erop u een contact te bezorgen in uw omgeving.
Aarzel niet ons op te bellen of ons te chrijven via onze contactpagina.

Hoeveel personen mogen zich tergelijkertijd op een ladder bevinden?

Hoeveel personen mogen zich tergelijkertijd op een ladder bevinden?

Ladders met verticale valbeveiligingssystemen kunnen gecertifiëerd worden voor meerdere gebruikers. In dat geval moet elke gebruiken zijn gereedschappen vast maken om te vermijden dat ze op de gebruiker onder hem kunnen vallen.
Het maximum is 4 gebruikers.

Van welke hoogte kan ik vallen zonder me te kwetsen?

Van welke hoogte kan ik vallen zonder me te kwetsen?

Er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag. Sommige mensen hebben een val van meerdere meters overleefd terwijl een val van beperkte hoogte al zware letsels kan veroorzaken.
De ernst van letsels veroorzaakt door een val zijn afhankelijk van vele factoren. Het is daarom dat er geen minimum is om te spreken van werken op hoogte.

Er is geen antwoord dat aan uw zoekcriteria voldoet